Aktualności

06 lipca 2016 13:05 | Aktualności

Nabór na stanowisko pracy - instruktor terapii zajęciowej

Biała Rawska dnia 6 lipca 2016 r.

 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Rawskiej

Ogłasza nabór na stanowisko terapeuty zajęciowego

 

1. Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy):

a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

c) wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe,

d) kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,

e) zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią,

f) poczucie odpowiedzialności.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) Mile widziany co najmniej roczny staż pracy na stanowisku terapeuty zajęciowego

b) ukończone kursy specjalistyczne,

c) umiejętność prowadzenia pracy, w szczególności z trudnym pacjentem,

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje:

1. Prowadzenie dokumentacji podopiecznych przebywających w Domu Samopomocy.

2. Współpraca z lekarzem i psychologiem.

3.Opracowywanie comiesięcznego, tygodniowego, oraz dziennego programu zajęć terapeutycznych.

4.Prowadzenie zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych zgodnie z opracowanym programem.

5. Dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych.

6. Organizowanie czasu wolnego podopiecznych zgodnie z ich zainteresowaniami.

7.Prowadzenie zajęć z uczestnikami Domu Samopomocy w zakresie usprawniania ruchowego, mobilizowanie do ćwiczeń na przyrządach będących na wyposażeniu.

8.Prowadzenie terapii zajęciowej: muzyko-terapii, zajęć praktyczno-technicznych, plastycznych,
i kulinarnych.

9. Planowanie budżetu domowego z podopiecznymi.

10. Treningi: kulinarny, wyglądu zewnętrznego, higieniczny.

11. Prowadzenie rozmów i pomoc w rozwiązywaniu problemów podopiecznych.

12. Utrzymywanie kontaktu z najbliższą rodziną podopiecznych

13.Czytanie prasy, oglądanie programów telewizyjnych oraz słuchanie muzyki
i programów radiowych.

14. Zajęcia z gospodarstwa domowego, wdrażające nawyki pewności siebie i samodzielności
15. Udział w wycieczkach i zawodach sportowych, oraz bezpośredni nadzór w ich przygotowywanie.

16. Inne czynności zlecone przez Dyrektora ŚDS, a związane bezpośrednio
z pracą z podopiecznymi ŚDS.

 

4. Wymagane dokumenty

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie

d) kwestionariusz osobowy,

e) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy

(ukończone szkolenia, kursy, certyfikat księgowej) lub ich odpisy,

f) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje,

g) oświadczenie o stanie zdrowia i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

5. Zatrudnienie jest przewidywane od 18 lipca 2016 r na umowę na zastępstwo

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białej Rawskiej lub wysłać listownie na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Mickiewicza 25 96-230 Biała Rawska, lub drogą elektroniczną na adres: sdsbr@wp.pl do dnia 15 lipca 2016 r. do godziny 15.30.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.sdsbialarawska.pl

Telefon kontaktowy: 46/8159381

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458).

 

Dyrektor ŚDS w Białej Rawskiej

Marek Stefański

Przeczytano: 1144 razy. Wydrukuj|Do góry