Aktualności

15 stycznia 2016 12:20 | Aktualności

Nabór na stanowisko fizjoterapeuty

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Rawskiej

Ogłasza nabór na stanowisko fizjoterapeuty

 

  1. Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy):

 

a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

c) wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe,

d) kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,

e) zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią,

f) poczucie odpowiedzialności.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

 

a) co najmniej roczny staż pracy na stanowisku fizjoterapeuty/rehabilitanta

b) ukończone kursy specjalistyczne,

c) umiejętność prowadzenia pracy , w szczególności z trudnym pacjentem,

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) prowadzenie indywidualnej rehabilitacji ruchowej zgodnie z zaleceniami lekarza,

b) prowadzenie zajęć ruchowo-sportowych,

c) prowadzenie obserwacji stanu zdrowia podopiecznego (stan somatyczny i psychiczny).

d) opracowywanie i realizacja indywidualnych planów terapii
e) podtrzymywanie i przywracanie sprawności i wydolności osób, utraconej w wyniku choroby
lub urazu,
f) prowadzenie zajęć z udziałem podopiecznych (ćwiczenia, gimnastyka, masaże, zabiegi
fizykoterapeutyczne),
g) ocena stanu rehabilitacyjnego, postępów i wyników rehabilitacji,

 

  1. Wymagane dokumenty

 

a) Życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich

odpisy

d) kwestionariusz osobowy,

e) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy

(ukończone szkolenia, kursy, certyfikat księgowej) lub ich odpisy,

f) inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i namiętności, referencje

g) oświadczenie o stanie zdrowia i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

 

Zatrudnienie jest przewidziane od 1 lutego 2016 r do 31.12.2016 r. na umowę zlecenie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać zamkniętej kopercie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Rawskiej lub wysłać listownie na Adres: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Mickiewicza 25 96-230 Biała Rawska z dopiskiem ,, wolne stanowisko pracy- fizjoterapeuta”

w terminie do dnia 25 stycznia 2016 r. do godz. 15 30. , lub e-mailem.

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę

stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.sdsbialarawska.pl

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458).

 

Dyrektor ŚDS w Białej Rawskiej

Marek Stefański

Przeczytano: 1316 razy. Wydrukuj|Do góry