Aktualności

12 kwietnia 2018 15:01 | Aktualności

nabór na psychologa

Nabór na stanowisko pracy-psycholog

Biała Rawska, dnia 12 kwietnia 2018 r.

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Rawskiej

ogłasza nabór na stanowisko psychologa

 

1. Wymagania niezbędne (na wskazanym stanowisku pracy):

a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

c) wykształcenie wyższe kierunkowe,

d) kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,

e) zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią,

f) poczucie odpowiedzialności.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) co najmniej roczny staż pracy na stanowisku psychologa,

b) ukończone kursy specjalistyczne,

c) umiejętność prowadzenia pracy w szczególności z trudnym pacjentem,

 

  1. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku psychologa:

Dokonuje diagnozy dotyczącej stanu psychicznego, emocjonalnego, zdrowia fizycznego oraz poziomu funkcjonowania umysłowego podopiecznych.

a). Wydaje świadectwa o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami, orzeczenia i opinie, kieruje
do innego lekarza, zakładu opieki zdrowotnej lub do szpitala psychiatrycznego.

b). Określa rodzaj metody postępowania leczniczego z uwzględnieniem dobra osobistego, osoby z zaburzeniami psychicznymi, celem jego poprawy zdrowia.

c). Prowadzi dokumentacje medyczną podopiecznych.

d). Wskazywanie możliwości poznawczych i rozwojowych podopiecznych oraz ich potrzeb.

e). Konsultowanie własnych diagnoz i spostrzeżeń ze specjalistami z zakresu psychiatrii, neurologii, rehabilitacji, pedagogiki i innych dziedzin
w zależności od potrzeb podopiecznych.

f). Proponowanie form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych
w odniesieniu do poszczególnych podopiecznych.

g). Stałe czuwanie nad respektowaniem potrzeb emocjonalnych, społecznych i poznawczych wszystkich podopiecznych przez personel opiekuńczy i terapeutyczny.

h). Eksponowanie sposobów i form postępowania terapeutycznego
w odniesieniu do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych.

i). Bierze czynny udział w zespole aktywizującym uczestników.

j). Współpracuje z lekarzem psychiatrą, pracownikami ŚDS, a także
z instytucjami współpracującymi ze Środowiskowym Domem Samopomocy.

 

4. Wymagane dokumenty

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy

d) kwestionariusz osobowy,

e) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania

oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikat księgowej) lub ich odpisy,

f) inne dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje,

g) oświadczenie o stanie zdrowia i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

 

5. Zatrudnienie jest przewidziane od 01 czerwca 2018r.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia: na 1/4 lub 1/2 etatu, albo na umowę - zlecenie

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Białej Rawskiej lub wysłać listownie na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Mickiewicza 25, 96-230 Biała Rawska, lub e-mailem na adres: sdsbr@wp.pl

w terminie do 30 kwietnia  2018r.  do godz. 15 30.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.sdsbialarawska.pl, telefon kontaktowy:46/8159381

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458).

Dyrektor ŚDS w Białej Rawskiej

Marek Stefański

 

 

 

Przeczytano: 697 razy. Wydrukuj|Do góry