Aktualności

07 listopada 2017 11:44 | Aktualności

Ponowny Nabór na Głównego Księgowego

Biała Rawska, dn.07.11.2017 rok

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Rawskiej

ogłasza nabór na Głównego Księgowego do Środowiskowego Domu Samopomocy

w Białej Rawskiej

 

1.Nazwa i adres jednostki:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Rawskiej

ul. Mickiewicza 25

96-230 Biała Rawska

 

2.Stanowisko:

Główny księgowy

 

3.Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;

 • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości w tym, co najmniej 2 lata w jednostce sektora finansów publicznych;

 • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną o kierunku rachunkkowość i posiada , co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości w tym, co najmniej 3 lata w jednostce sektora finansów publicznych;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz niekaralność za umyślne przestępstwa skarbowe;

 • nieposzlakowana opinia;

 • stan zdrowia na zatrudnienie na w/w stanowisku ;

   

  4. Wymagania dodatkowe (preferowane-podlegające dodatkowej ocenie w ramach końcowego wyboru kandydata):

 • umiejetność interpretacji i zastosowania aktów prawnych niezbędnych do wykonywania powierzchownych zadań;

 • biegłą znajomość obsługi komputera;

 • znajomość systemów informatycznych: PŁATNIK, KADRY I PŁACE, BUDŻET;

 • umiejetność pracy w zespole;

 • zaangażowanie , kreatywność i punktualność;

 • dokładność i samoddzielność;

 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości;

  5.Zakres wykonywania zadań na w/w stanowisku, m.in:

 • prowadzenie spraw osobowych , płacowych, emerytalnych i rentowych pracowników ŚDS;

 • sporządzanie list wynagrodzeń , nagród , ekwiwalentów i premii pracowników;

 • naliczanie składek ZUS i Funduszu Pracy;

 • prowadzenie spraw związanych z organizacją szkoleń i kształcenia pracowników;

 • kontrola dyscypliny pracy oraz prowadzenie list obecności;

 • prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich;

 • opracowanie zakresów czynności dla posczególnych stanowisk i ich aktualizacja na wniosek Dyrektora;

 • przygotowanie sprawozdań GUS;

 • przygotowanie na wniosek Dyrektora dokumentów powierzenia stanowiska pracy, awans przyznania wynagrodzenia, rowiąznia stosunku pracy ;

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników- badania okresowe, kontrolne, wstępne;

 • sporządzenie deklaracji i informacji do PFRON;

 • prowadzenie ewidencji kart drogowych i miesięcznych kart eksploatacyjnych;

 • prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych(przygotowanie planu wykorzystania funduszu- przydział herbaty, środków czystości i ekwiwalentu za odzież ochronną);

 • prowadzenie postępowań w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych;

 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej ;

 • kompletowanie i wstępna weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych, przygotowywanie przelewów bankowych;

   

  6. Informacja o warunkach pracy:

 • praca biurowa w budynku ŚDS;

 • praca wymaga współpracy z systemem informatycznym;

 • planowanie zatrudnienie od 01.01.2018r.

 • praca w systemie jednozmianowym ½ etatu ;

   

  7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy ;

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, staż pracy( świadectwa pracy, zaświadczenie o odbytych stażach lub zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie);

 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowych kwalifikacji;

 • pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestepstwo skarbowe;

 • oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego;

 

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych(tj. Dz. U. Z 2016 r. poz. 922) i ustawa z dnia 21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. Z 2016r. Poz. 902).

 

8.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście u Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Rawskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia .30.11.2017 r. do godz: 15.00 lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Mickiewicza 25

96-230 Biała Rawska

 

w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem:

 

" Nabór na wolne stanowisko - główny księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Rawskiej", w przypadku nadania oferty decyduje data wpływu do placówki.

Dokumenty, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Rawskiej po upływie określonego terminu nie będa rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastapi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Białej Rawskiej w dniu: 30.11.2017r.

 

Osoby, które spełniają odpowiednie kwalifikacje, będą poproszone telefonicznie na rozmowę rekrutacyjną .

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 46 81 59 381, mail: sdsbr@wp.pl

 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Rawskiej zastrzega sobie prawo zakończenia postępowannia w sprawie naboru na wolne stanowisko- główny księgowy lub jego unieważnienie w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Białej Rawskiej

 

Przeczytano: 734 razy. Wydrukuj|Do góry